sábado, 8 de julio de 2017

BOLSA DE INTERINOS DE CATALUÑA (¿2017?): publicada la nueva Orden reguladora

En la página web de la Generalitat de Catalunya ha sido publicado el siguiente aviso:
"S'ha publicat al DOGC núm. 7407, de 7 de juliol de 2017, l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya, que entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. No obstant això, fins al moment en què es constitueixin les llistes de les borses de personal interí d'acord amb el que estableix l'Ordre, les llistes o borses anteriors continuaran funcionant d'acord amb les seves normes específiques.
Així mateix, està prevista la publicació al DOGC de la convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses a què es refereix l’esmentada Ordre per a la segona quinzena del mes de juliol. Aquesta convocatòria obrirà un període de presentació d'instàncies durant la segona quinzena del mes de setembre de 2017".

Traducción (Traductor de Google): 
"Se ha publicado en el DOGC núm. 7407, de 7 de julio de 2017, la Orden JUS / 141/2017, de 5 de julio, por la que se regula la selección, el nombramiento y el cese del personal interino de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia en Cataluña, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC. Sin embargo, hasta el momento en que se constituyan las listas de las bolsas de personal interino de acuerdo con lo establecido en la Orden, las listas o bolsas anteriores continuarán funcionando de acuerdo con sus normas específicas.
Asimismo, está prevista la publicación en el DOGC de la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de las bolsas a que se refiere la citada Orden para la segunda quincena del mes de julio. Esta convocatoria abrirá un periodo de presentación de instancias durante la segunda quincena del mes de septiembre de 2017".